WARUNKI UŻYTKOWANIA

KLIKAJĄC NA PRZYCISK "ZGADZAM SIĘ" W OŚWIADCZENIU AKCEPTACJI, ZGADZA SIĘ PAN(-I) Z TYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, KTÓRE SĄ PRAWNIE WIĄŻĄCE.

JEŚLI NIE ZGADZA SIĘ PAN(-I) Z LUB NIE MOŻE ZASTOSOWAĆ SIĘ DO WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, NIE MOŻE PAN(-I) POBRAĆ LUB MUSI PAN(-I) ZAPRZESTAĆ UŻYWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA.

 1. KIM JESTEŚMY I CO OBEJMUJE TA UMOWA
  1. Takeda (dalej: "Takeda", "nasze" lub "my") opracowała oprogramowanie, które umożliwia pacjentom z hemofilią monitorowanie infuzji ich leków, incydenty związane z krwawieniem, w tym średnie roczne wskaźniki krwawień (ABR); harmonogram infuzji, i zasady leczenia związane z chorobą oraz udostępnienia tych danych Lekarzowi, pracownikowi służby zdrowia lub Ośrodkowi Leczenia Hemofilii, jeśli zdecydują się to zrobić, za pośrednictwem portalu internetowego. Pacjenci leczeni profilaktycznie mogą również zostać włączeni do dostaw domowych w Zero Bleeds, który pozwala zarządzać harmonogramami leczenia, domyślnymi produktami, dawkami, monitorować ich inwentaryzację i tworzyć raporty na temat wprowadzonych przez pacjenta informacji i zdarzeń niepożądanych dla konkretnego pacjenta lub Ośrodka Leczenia Hemofilii.
  2. Jeśli wyraża Pan(-i) zgodę na TOCS, klikając przycisk "AKCEPTUJĘ", otrzyma Pan(-i) niewyłączną, licencję na korzystanie z naszego internetowego portalu internetowego [www.zerobleeds.PL] (Oprogramowanie) bez opłat, które jest utrzymywane i obsługiwane przez ENSO Studios Pty Ltd (ENSO) lub innego dostawcę usług wymienionego w Oprogramowaniu.
  3. Niniejsze Warunki użytkowania określają odpowiednie warunki prawne, na które wyraził(-a) Pan(-i) zgodę, korzystając z Oprogramowania.

 2. TWORZENIE KONTA
  1. Naszą rolą jest zapraszanie i administrowanie Ośrodkami Leczenia Hemofilii w krajach, w których Oprogramowanie jest używane. Nie mamy dostępu do danych osobowych pacjenta, ale będziemy mieli pełne uprawnienia administracyjne nad oprogramowaniem. Dane osobowe pacjenta będą przechowywane w internetowej platformie Amazon Web Services.
  2. Ośrodek Leczenia Hemofilii uzyska dostęp do Oprogramowania za zaproszenie od nas na jedno konto użytkownika. Rolą Ośrodka Leczenia Hemofilii jest ułatwianie i zarządzanie kontami Lekarzy i Pacjentów, którzy zarejestrują się w celu korzystania z oprogramowania.
  3. Ośrodek Leczenia Hemofilii otrzyma dostęp do Oprogramowania na zaproszenie od Ośrodka Leczenia Hemofilii. Rolą Lekarza jest monitorowanie ich danych osobowych zarejestrowanych w oprogramowaniu w celu zapewnienia wglądu medycznego.
  4. Tylko Lekarz lub Ośrodek Leczenia Hemofilii, będzie mieć dostęp do danych osobowych pacjenta przesłanych za pośrednictwem Oprogramowania, jeśli pacjent zdecyduje się je udostępnić chyba, że zostanie włączony do dostaw domowych w ramach Programu Profilaktyki. Po aktywacji kont Pacjentów w Programie Profilaktykli w Zero Bleeds, Takeda Customer Service będzie mieć również dostęp do informacji kontaktowych pacjenta i zasobów, aby pomóc im w zarządzaniu tym procesem, a Koordynator Programu Profilaktyki będzie mógł zobaczyć identyfikator pacjenta, imię i nazwisko, wiek, rok urodzenia oraz informacje o leczeniu. Lekarz i Ośrodek Leczenia Hemofilii, są zobowiązani do zachowania poufności i bezpieczeństwa danych osobowych pacjenta oraz przestrzegania preferencji dotyczących udostępniania danych pacjentowi i korzystania z niego zgodnie z obowiązującymi przepisami i kodeksami postępowania.

 3. DANE I PRYWATNOŚĆ
  1. Takeda zapewnia Lekarzowi powiązanemu z Ośrodkiem Leczenia Hemofilii dostęp do Oprogramowania. Przetwarzanie danych niezbędne do świadczenia tej usługi (tj. tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników, przeglądanie danych pacjentów oraz monitorowanie i zarządzanie użytkowaniem Oprogramowania) jest wykonywane przez Takeda Państwa (w odniesieniu do danych osobowych użytkownika) i pacjentów (w odniesieniu do informacji o pacjencie) w imieniu Państwa i zgodnie z Zasadą prywatności Zero Bleeds. Nasze oświadczenie o ochronie prywatności określi również sposoby, jakimi zbieramy i używamy danych technicznych z urządzenia, które Pan (Pani) i pacjenci korzystają z Oprogramowania.
  2. Takeda podjęła działania, które uważa za odpowiednie lub są powszechnie akceptowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności wszelkich informacji dostarczanych do Oprogramowania. Należy pamiętać, że strony internetowe lub transmisje internetowe nigdy nie są całkowicie prywatne lub bezpieczne, a wszelkie wiadomości lub informacje wysyłane za pomocą Oprogramowania mogą być odczytywane lub przechwytywane przez innych, nawet jeśli istnieje specjalne zawiadomienie, że dana transmisja jest szyfrowana.
  3. Użytkownik Oprogramowania odpowiada za zachowanie poufności swojego identyfikatora użytkownika i hasła. Ponosi odpowiedzialność za wszystkie zastosowania swojego identyfikatora użytkownika i hasła.

 4. WSPARCIE DLA OPROGRAMOWANIA
  1. Wskazówki dla użytkownika i pomoc techniczna - Jeśli pojawią się pytania dotyczące korzystania z oprogramowania lub problemy techniczne z oprogramowaniem, należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika znajdującym się na stronie zerobleeds.pl w sekcji uzyskaj pomoc, aby znaleźć lokalne dane kontaktowe pomocy technicznej
  2. W jaki sposób będziemy się z Państwem kontaktować - jeśli będzie konieczność skontaktowania się z Panią(Panem), posłuży do tego celu kontakt email, korzystając z danych kontaktowych, które zostały przez Państwa uprzednio przekazane.

 5. OBOWIĄZKI PRZY POBRANIU OPROGRAMOWANIA
  1. Jeśli dane są pobierane lub jest uzyskiwany dostęp do Oprogramowania za pośrednictwem dowolnego urządzenia, które nie jest Państwa własnością, należy mieć na to zgodę właściciela. Będzie Pani (Pan) odpowiedzialny za zgodność z ww. TOCS, niezależnie od tego, czy jest Pan(Pani) właścicielem urządzenia.
  2. Udostępniamy Oprogramowanie wyłącznie dla wskazanej grupy osób. Użytkownik nie może nikomu udostępniać Oprogramowania, Jeśli urządzenie, na którym zainstalowane jest Oprogramowanie, ma zostać zbyte, Oprogramowanie powinno zostać uprzednio usunięte.

 6. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  Wszelkie prawa własności intelektualnej do Oprogramowania na całym świecie należą do Takeda, a użytkownik otrzymuje jedynie licencję. Użytkownik nie ma żadnych praw własności intelektualnej do Oprogramowania, poza prawem do ich używania zgodnie z ww. TOCS.


 7. OGRANICZENIA KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA
  1. Nasza licencja na korzystanie z Oprogramowania w sposób określony w niniejszych TOCS jest uwarunkowana przestrzeganiem wszystkich obowiązujących przepisów i kodeksów postępowania obowiązujących w danym kraju, które regulują korzystanie z nich, a Pan(Pani) nie będzie:
   1. kopiować, wydzierżawiać, udzielać podlicencji, pożyczać, zapewniać lub w inny sposób udostępniać ich w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części jakiejkolwiek osobie od nas. Użytkownik może jednak drukować i pobierać kopie materiałów z Oprogramowania do celów osobistych, odniesienia przez innych pracowników służby zdrowia lub lekarza lub odniesienia przez pacjentów;
   2. tłumaczyć, scalać, dostosowywać, zmieniać, modyfikować lub modyfikować całości lub jakiejkolwiek ich części ani zezwalać im na łączenie się z innymi programami lub włączanie ich do innych programów, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do korzystania z nich na urządzeniach takich jak dozwolone w ww. TOCS;
   3. wy dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego lub tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o całość lub dowolną ich część;
   4. wykorzystywać ich w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem, w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem lub w jakikolwiek sposób niezgodny z tymi TOCS lub działać w sposób niezgodny/niewłaściwy lub złośliwy, na przykład, włamując się do lub wprowadzając złośliwy kod, taki jak wirusy lub szkodliwe dane, do nich lub w inny sposób ingerując w system operacyjny; oraz
   5. naruszać naszych praw własności intelektualnej lub praw osób trzecich w związku z korzystaniem z nich (w zakresie, w jakim takie wykorzystanie nie jest objęte licencją zgodnie z niniejszymi TOCS).

 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UTRATĘ LUB USZKODZENIA
  1. Jeśli nie będziemy przestrzegać TOCS, ponosimy odpowiedzialność za możliwe do przewidzenia straty i szkody spowodowane przez nas - Straty lub szkody można przewidzieć, jeżeli jest oczywiste, że tak się stanie lub jeśli w momencie przyjęcia niniejszych TOCS wiedziałeś, że to może się stać.
  2. Nie wyłączamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec użytkownika, gdy byłoby to niezgodne z prawem - Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez nasze zaniedbanie lub zaniedbanie naszych pracowników, agentów lub podwykonawców lub za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd.
  3. Kiedy ponosimy odpowiedzialność za uszkodzenie mienia - Jeśli uszkodzona zawartość cyfrowa, którą dostarczyliśmy, uszkodzi urządzenie lub treści cyfrowe należące do użytkownika, naprawimy szkodę lub wypłacimy odszkodowanie, ale tylko w minimalnym zakresie, w jakim jest to wymagane. Zgodnie z obowiązującym prawem w danym kraju. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za szkody, których można uniknąć, postępując zgodnie z naszą radą, aby pobrać i skorzystać z aktualizacji oprogramowania oferowanej bezpłatnie, lub z powodu szkód, które zostały spowodowane przez użytkownika, w tym nieprzestrzegania instrukcji instalacji lub minimalnych wymagań systemowych zalecanych przez nas.
  4. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty biznesowe - Licencjobiorca może używać Oprogramowania do ograniczonych celów określonych w niniejszych TOCS, a nie w inny sposób do celów komercyjnych, biznesowych lub odsprzedaży. W związku z tym nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za utratę zysków, utratę działalności, przerwy w działalności lub utratę możliwości biznesowych.
  5. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne informacje dostarczone przez Oprogramowanie - mimo że dokładamy uzasadnionych starań, aby zaktualizować informacje dostarczone przez Oprogramowanie, nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji wyraźnych ani dorozumianych, że takie informacje są dokładne, kompletne lub aktualne.

 9. KIEDY ZAKOŃCZĄ SIĘ PANA(-I) PRAWA DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA
  1. Ponieważ Oprogramowanie to jest udostępniane bezpłatnie, nie musi być udostępniane, wspierane i / lub aktualizowane bez ograniczeń czasowych. Jeśli zdecydujemy się przerwać udostępnianie, wsparcie i / lub aktualizację, powiadomimy Cię, tak jak to jest uzasadnione w danych okolicznościach. W takim wypadku Pana(-i) dostęp do Oprogramowania zostanie zakończony i zostaną usunięte wszystkie dane osobowe.
  2. Możemy również odebrać Pana(-i) prawo do korzystania z Oprogramowania w dowolnym momencie, kontaktując się z Panem/Panią, jeśli zostały złamane TOCS w poważny sposób. Jeśli naruszenie można naprawić, damy rozsądną możliwość naprawy. W przypadku odebrania prawa do korzystania z Oprogramowania:
   1. Musi Pan(i) przestać używać oprogramowania.
   2. Musi Pan(i) usunąć lub usunąć Oprogramowanie ze wszystkich posiadanych urządzeń i natychmiast zniszczyć wszystkie posiadane kopie Oprogramowania i potwierdzić, że zostało to wykonane.
   3. Możemy zdalnie uzyskać dostęp do urządzeń i usunąć z nich Oprogramowanie.
   4. Możemy trwale usunąć Pana(-i) dane osobowe przechowywane w Oprogramowaniu.
  3. Pana(-i) Lekarz ma prawo powiadomić nas o konieczności usunięcia Pana(-i) konta w Pana(-i) imieniu. To zakończyłoby dostęp do Oprogramowania i trwale usunęłoby Pana(-i) dane.

 10. PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ
  1. Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z TOCS na inną organizację. Zawsze będziemy informować Cię na piśmie, jeśli tak się stanie, a my zapewnimy, że przeniesienie nie wpłynie na Twoje prawa wynikające z umowy.
  2. Użytkownik może przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszej TOCS na inną osobę, jeśli wyrazimy na to zgodę na piśmie.

 11. DALSZE WARUNKI
  1. Niniejsze warunki nie dają żadnych praw stronom trzecim.
  2. Każdy z akapitów OCS działa osobno. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ zdecyduje, że którekolwiek z nich są niezgodne z prawem, pozostałe paragrafy pozostaną w mocy.
  3. Nawet jeśli opóźnimy egzekwowanie TOCS postanowienia mogą być egzekwowane później. Jeśli nie będziemy nalegać natychmiast, że zrobisz cokolwiek, co jest wymagane w ramach niniejszej TOCS, lub jeśli opóźnimy podjęcie kroków przeciwko Panu(-i) w związku z niestosowaniem TOCS, nie będzie to oznaczać, że nie musisz robić tych rzeczy i nie przeszkodzi nam to podjąć kroków przeciwko Panu(i) w późniejszym terminie.

 12. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I SPORY
  1. TOCS i wszelkie związane z nimi reklamacje będą podlegały regulacjom prawa polskiego.
  2. W przypadku sporu między nami a użytkownikiem dotyczącego niniejszej TOCS lub Oprogramowania możemy swobodnie dołożyć wszelkich uzasadnionych starań w celu polubownego zakończenia sporu. Jednakże w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wszystkie formalne spory będą miały miejsce w Warszawie, Polsce.

 13. AKTUALIZACJA I ZMIANY OPROGRAMOWANIA
  1. Od czasu do czasu możemy automatycznie aktualizować Oprogramowanie w celu poprawy wydajności, różnej funkcjonalności, odzwierciedlenia zmian w systemie operacyjnym lub problemów z bezpieczeństwem adresów. Alternatywnie możemy poprosić o aktualizację oprogramowania z tych powodów. Jednakże nie jesteśmy prawnie zobowiązani do aktualizacji oprogramowania.
  2. Jeśli zdecyduje się Pan(i) nie instalować takich aktualizacji lub zrezygnujesz z automatycznych aktualizacji, możesz nie móc dalej korzystać z oprogramowania.

 14. ZMIANY W WW. TOCS
  1. Być może będziemy musieli zmienić TOCS, aby odzwierciedlić zmiany w prawie lub najlepszej praktyce, lub aby zająć się dodatkowymi funkcjami, które wprowadzamy.
  2. Powiadomimy Pana(ią) z wyprzedzeniem o wszelkich zmianach, wysyłając wiadomość e-mail ze szczegółami zmiany, lub powiadamiając o zmianie poprzez pojawiające się okienko informacyjne przy następnym uruchomieniu oprogramowania.
  3. Jeśli Pan(i) nie zaakceptuje zgłoszonych zmian, nie będzie mógł Pan(i) dalej korzystać z Oprogramowania.
© Takeda Pharmaceutical Company Limited 2024
Zero Bleeds Poland (en-US)
Terms of Use | Privacy Policy | Support